logo


Μία τῶν Σαββάτων

Τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ

 

Ἡ Κυριακή εἶναι ἡμέρα ἀφιερωμένη στόν Κύριό μας γι’ αὐτό καί ἔλαβε αὐτό τό ὄνομα Κυριακή πού σημαίνει ἡμέρα Κυρίου.

Πῶς θά μπορούσαμε κατά τόν καλύτερο τρόπο νά διέλθουμε τήν Κυριακή, τήν ἡμέρα τοῦ Κυρίου; Ἰδού ἕνα ὑπόδειγμα, πῶς ὁ Κύριος πέρασε ἕνα Σάββατο στήν Καπερναούμ, ὅπως μᾶς τό διηγεῖται ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος στό Εὐαγγέλιό του (α΄ 21-34) πού μᾶς καθοδηγεῖ στό θέμα αὐτό.

Σημειώνουμε ὅτι ἡ Κυριακή ἀντικατέστησε γιά τούς Χριστιανούς τό Σάββατο τῶν Ἰουδαίων.

  1. 1.Ἐπῆγε στήν Συναγωγή (Μάρκου α΄ 21-23)

Οἱ Ἰουδαῖοι ἔπρεπε κάθε Σάββατο νά συγκεντρώνονται στήν Συναγωγή, πού εἶναι ὁ τόπος προσευχῆς καί διδασκαλίας τῆς Ἰσραηλιτικῆς θρησκείας γιά νά μελετήσουν τήν βίβλο καί νά διδαχθοῦν τά καθήκοντά τους.

Ὁ Κύριός μας δέν παρέλειψε νά συνέρχεται μαζί μέ τούς ἄλλους Ἰσραηλῖτες στήν Συναγωγή κάθε Σάββατο, ὅπως προέβλεπε ἡ 4η ἐντολή «ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου» (Ἐξόδου κ΄ 9).

            Ὁ Κύριος καί Θεός μᾶς χάρισε τίς ἕξι ἡμέρες τῆς ἑβδομάδας γιά τίς ἐργασίες μας, τήν ἕβδομη ὅρισε νά τήν ἀφιερώνουμε σ’ Ἐκεῖνον πού μᾶς χαρίζει τήν ζωή καί ὅλα τά ἀγαθά. Ὁ Κύριός μας πήγαινε στήν Συναγωγή παρά τό γεγονός, ὅτι ὡς Θεός δέν ἦταν ὑποχρεωμένος, ἀλλά καί ὡς αὐθεντικός ἑρμηνευτής τῶν Γραφῶν δέν χρειαζόταν νά ἀκούει τήν διδασκαλία τῶν Ἰουδαίων Ραββίνων (διδασκάλων) πού ὅπως σημειώνει ὁ Εὐαγγελιστής ὑπελείποντο συγκρινομένοι μέ τόν τρόπο ἑρμηνείας τῶν Γραφῶν πού ἔκανε ὁ Κύριος. Παρά ταῦτα πήγαινε στήν Συναγωγή.

Συνεπῶς ὁ πιστός δέν πρέπει νά παραλείπει τόν ἐκκλησιασμό του τήν Κυριακή. Στόν Ἐκκλησιασμό μαζί μέ ὅλη τήν κοινότητα τῶν πιστῶν πού συνέρχεται θά εὐχαριστήσει τόν Θεό γιά τίς δωρεές Του, πού ἔλαβε στήν ζωή του, θά προσευχηθεῖ γιά νά ζητήσει τό ἔλεός Του, θά παρακαλέσει γιά τά προβλήματα τῆς ζωῆς του, θά ἑνωθεῖ μέ τόν Κύριός μας Ἰησοῦ Χριστό διά τῶν ἁγίων Μυστηρίων καί θά διδαχθεῖ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.  

2. Ἐκήρυξε τό λόγο τοῦ Θεοῦ (Μάρκου α΄ 22, 27)

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ φωτίζει τήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου καί διανοίγει λυτρωτικά τούς ὁρίζοντες τῆς ὑπάρξεώς του στήν μία ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ,

 

3. Εὐεργέτησε πολλούς ἀνθρώπους ὅπως: α΄. Ἐθεράπευσε ἕνα δαιμονισμένο (Μάρκου α΄ 23-27), β΄. Ἐβοήθησε μία ἄρρωστη (Μάρκου α΄ 30,31), γ΄. Ὑπηρέτησε καί θεράπευσε τούς ὄχλους (Μάρκου α΄ 32-34)

Ἡ εὐεργεσία πρός τόν συνάνθρωπό μας εἶναι θυσία εὐάρεστη στό Θεό.

Ὅπως ὁ Κύριος διῆλθε τήν ζωή Του «εὐεργετῶν καί ἰώμενος» (Πράξεων ι΄ 38) ἔτσι καί ἐμεῖς τήν Κυριακή ὀφείλουμε νά τήν ἁγιάζουμε εὐεργετώντας τούς συνανθρώπους μας κατά τήν ἐντολή «τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός» (Πρός Ἑβραίους ιγ΄ 16).

 

4. Ἐπισκέφθηκε γιά ἐπικοινωνία τό σπίτι τοῦ ἀποστόλου Πέτρου (Μάρκου α΄ 29), κορυφαίου τοῦ ἱεροῦ συλλόγου τῶν Μαθητῶν Του

Μετά τήν Συναγωγή ἔκαμε μία κοινωνική ἐπίσκεψη στό σπίτι τοῦ Πέτρου. Ὁ πιστός χρησιμοποιεῖ τήν κοινωνική ἀναστροφή γιά νά οἰκοδομήσει δεσμούς πνευματικούς πού στηρίζονται στήν κοινή πίστη καί τούς κοινούς πνευματικούς ἀγῶνες.

5. Ἐπέρασε τό ἀπόγευμα ἥσυχα σέ πνευματική περισυλλογή (Μάρκου α΄ 32)

 

Οἱ βιοτικές μέριμνες πού ἀπασχολοῦν τόν ἄνθρωπο δέν τοῦ ἐπιτρέπουν νά στραφεῖ πρός τό ἐσωτερικό του καί νά ἀνατάμει τήν ψυχή του μέ τό φῶς τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀπαραίτητο καί χρήσιμο νά ἀποσύρεται τακτικά γιά νά ἀσχοληθεῖ μέ τόν ἑαυτό του. Ἔτσι θά ἀποκτήσει τήν αὐτογνωσία καί θά ἐλέγξει ὁλόκληρη τήν πορεία τῆς ζωῆς του, τίς ἀποφάσεις του καί τίς ἐπιδιώξεις του.

Γι’ αὐτό ἡ Γραφή προτρέπει «σχολάσατε καί γνῶτε» (Ψαλμός με΄ (μστ΄), 11)

Δημοσιεύθηκε στήν Ἐφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 16.1.2015