logo


Πορεία σωτηρίας στίς ὁδούς τοῦ Κυρίου

 

τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ

                                                                                                        

Ὁδοί Κυρίου στά κείμενα τῆς ἁγίας Γραφῆς ὀνομάζονται καί νοοῦνται οἱ ἐντολές πού δίδει ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο γιά νά ζήσει, γιά νά συμπεριφερθεῖ, γιά νά λειτουργήσει. Αὐτό μποροῦμε νά τό ἀντιληφθοῦμε ὅταν σκεφθοῦμε ὅτι ὁ κατασκευαστής ἑνός μηχανήματος, ἑνός ἐργαλείου, ἑνός κτιρίου κ.ο.κ. δίδει καί τίς ὁδηγίες γιά νά λειτουργήσει καί νά ἐκπληρώσει τό σκοπό πού κατασκευάσθηκε. Αὐτό ἀκριβῶς συμβαίνει καί στήν περίπτωσή μας. Ὁ Θεός πού μᾶς δημιούργησε μᾶς ἔδωσε καί τίς ὁδηγίες μέ τίς ἐντολές γιά νά ζήσουμε.

Οἱ βιοτικές μέριμνες, ἡ σύγχυση ἀπό τό κοσμικό φρόνημα, ἡ ἀπογοήτευση ἀπό τήν ἐξαπάτηση, οἱ ἀνεκπλήρωτες ἐλπίδες, τά ἀπραγματοποίητα ὁράματα ἡ ἀθέτηση καί περιφρόνηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ δημιουργοῦν ἀνασφάλεια στόν ἄνθρωπο πού ἀναζητεῖ ἀσφαλῆ ὁδό γιά νά πορευθεῖ στήν ζωή του.

Σ’ αὐτή τήν ἀναζήτηση ἀπευθύνεται ἱκετευτικά στόν Κύριο καί Θεό ζητώντας ἀπ’ Αὐτόν νά τοῦ γνωρίσει τίς ἐντολές Του πού εἶναι ὁδοί Κυρίου.  

«Γνωρισέ μου Κύριε τίς ὁδούς τῶν ἐντολῶν σου καί δίδαξέ με μέ τόν δικό σου φωτισμό καί τήν δική σου παιδαγωγία του δρόμους τῆς θεαρέστου ζωῆς» (Ψαλμοῦ κδ΄ (κε΄) 24,4) βλ. καί Ψαλμοῦ κδ΄ (κε΄) 5.

 

2. Ἡ ὁδός τοῦ ἐλέους.

Ὁ Θεός δείχνει μέ τίς ἐντολές Του στόν ἄνθρωπο πού ζεῖ σέ μιά κοινωνία σκληροῦ ἀνταγωνισμοῦ, ἐχθρότητος, βίας, ἄγριας ἐπιθετικότητος, ἀπομονώσεως καί ἀποξενώσεως νά γίνει εὔσπλαγχνος. Ἡ εὐσπλαγχνία δέν εἶναι οἶκτος, ἀλλά συμμετοχή στήν ζωή τῶν ἄλλων.

 

3. Ἡ ὁδός τῆς ὑπακοῆς στό ἅγιο θέλημά Του.

Ὁ Θεός μέ τίς ἐντολές Του δείχνει, ὅτι ἡ καλλίτερη καί ἀνώτερη θυσία πού εἶναι εὐπρόσδεκτη ἀπ’ Αὐτόν εἶναι ἡ ὑπακοή τοῦ ἀνθρώπου στό θέλημά Του πού γίνεται γνωστό μέ τίς ἐντολές Του. Ὑπακούοντας ὁ ἄνθρωπος στό θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατέρα δοξάζεται, ὅπως ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός πού ἐγένετο «ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ σταυροῦ» (Πρός Φιλιππησίους β΄ 7).

 

 

4. Ὁδός τῆς εἰρήνης

Τά πάθη τῆς ἁμαρτίας καί τό κοσμικό φρόνημα φέρουν ταραχή στήν ψυχή καί στό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀντίθετα οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ φέρνουν τήν εἰρήνη, μία βαθειά εἰρήνη πού εἶναι ἀναφαίρετη ὅπως ὑποσχέθηκε ὁ Κύριος « εἰρήνη τήν ἐμήν δίδωμι » (Ἰωάννου ιδ΄ 27)

«Οἱ δρόμοι στούς ὁποίους ὁδηγεῖ (ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ) εἶναι καλοί καί ἀγαθοί. Ὅλες οἱ πορεῖες της εἶναι εἰρηνικές» (Παροιμιῶν γ΄ 17)

 

 

 

5. Ὁδός ἁγιότητος

Ὁ Ἠσαΐας κήρυξε (Ἡσαΐου λε΄ 8) ὅτι οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ ὁδηγοῦν στήν ἁγιότητα κάνουν τόν ἄνθρωπο ἅγιο, ἀπαλλαγμένο ἀπό τήν ἀκαθαρσία τῆς ἁμαρτίας πού ἀποστρέφεται ὁ Θεός ὁ ἅγιος καί ἀμόλυντος καί ὅτι στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ δέν ὑπάρχει κακία, πονηρία καί ἀκαθαρσία

 

6. Ὁδός ἀσφαλείας

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος τηρεῖ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ δέν κινδυνεύει ἀπό τούς ἐχθρούς του. Οἱ ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου γίνονται ἰσχυροί καί ὁ ἄνθρωπος κινδυνεύει ὅταν δέν ἔχει τήν προστασία τοῦ Θεοῦ πού ἐξασφαλίζεται με΄τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν.

Ὁ δρόμος τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀσφαλής χωρίς κινδύνους καί ἀπειλές.

«Στήν ὁδό αὐτή δέν θά ὑπάρχει λέων καί κανένα ἀπό τά ἐπικίνδυνα θηρία γιά νά ἀνέβει σ’ αὐτήν οὔτε καί θά βρεθεῖ ἐκεῖ. Ἀλλά μέσῳ τῆς ὁδοῦ αὐτῆς θά βαδίσουν ὅλοι οἱ λυτρωμένοι» (Ἡσαΐου λε΄ 9-10)

 

7. Ἡ ὁδός τῆς εὐημερίας

Τηρώντας τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος καθίσταται ἱκανός νά φέρει σέ πέρας ὁποιαδήποτε ἀποστολή στήν ζωή του, στήν ἐργασία του, στήν οἰκογένειά του, στά προγράμματά του, ὅπως ὑπόσχεται ὁ Κύριος «᾿Εὰν τὰς ἐντολάς μου φυλάσσησθε καὶ ποιήσητε αὐτάς,...φάγεσθε τὸν ἄρτον ὑμῶν εἰς πλησμονὴν καὶ κατοικήσετε μετὰ ἀσφαλείας ἐπὶ τῆς γῆς ὑμῶν» (Λευϊτικόν κστ΄ 3, 5). Ἡ εὐόδωση, ἡ ἐπιτυχία τῶν ὁραμάτων μας, ἡ ἀπόλαυση τῶν ἀγαθῶν, ἡ εὐημερία καί ἡ εὐτυχία, ἡ ἀσφάλεια καί ἡ εἰρήνη, οἱ ἰδανικές αὐτές συνθῆκες ζωῆς εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς σωτηρίας πορείας στίς ὁδούς τοῦ Κυρίου.

 

Δημοσιεύθηκε στήν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 13.2.2016