logo


Λιτανεία Ἐπιταφίου

Ἡ Σταύρωση συνεχίζεται

(ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –29 Ἀπριλίου 2016)

 

Τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ.

Ἡμέρα πένθους καί θλίψεων σήμερα. Μέ συνοχή καρδίας οἱ πιστοί βιώνουμε τό φρικτό μυστήριο τῆς Σταυρώσεως καί τῆς Ταφῆς τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Πονᾶμε γιά ὅσα ὑπέφερε ὁ μόνος ἀναμάρτητος καί δίκαιος. Ὁ πόνος μας αὐτός διαρκεῖ ἀφοῦ συνεχίζεται ἡ σταύρωση.

Α΄. Σταυρώνεται ἡ ἀλήθεια:

-Ἀπό τό ψεῦδος πού ἔστω κι ἄν ἔχει κοντά πόδια, ὅπως λένε πολλοί, αὐτάτό βοηθοῦν νά βαδίσει ἀρκετά.

-Ἀπό τήν νοθεία της ὅταν ἀναμιγνύονται μισές ἀλήθειες καί μισά ψεύδη

-Ἀπό τίς σκοπιμότητες, ὅπως αὐτή τοῦ Πιλάτου πού εἶχε πεισθεῖ, ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν ἀθῶος ἀλλά Τόν κατεδίκασε σέ σταυρικό θάνατο

-Ἀπό ἐκείνους πού ἀπειλοῦνται ὅτι θά ἀποκαλυφθοῦν οἱ σκοτεινές προθέσεις καί οἱ ἄνομες ἐπιθυμίες τους καί ἡ ἀποκρουστική γυμνότητα τῆς ψυχῆς τους.

-Ὅλοι αὐτοί μαζί καί ὁ παρασυρόμενος ἔβουλος ὄχλος συμμαχοῦν γιά νά σταυρώσουν τόν ἀλήθεια.

* * * * *

Β΄. Σταυρώνεται ἡ ζωή.

Μία ἀπαίσια ὀσμή θανάτου διαχέεται ἀπό παντοῦ, ἀπό τήν γῆ, ἀπό τήν θάλασσα, ἀπό τόν ἀέρα.

Κάθε μορφή ζωῆς ὅλα φυτά καί ζῶα ἐνόργανα καί ἀνόργανα θανατώνονται ἀπό τά ἄπληστα πάθη τῶν ἀνθρώπων πού δέν κορένυνται.

Κυρίως σταυρώνεται ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων ἀπό τότε πού εἶναι ἔμβρυο μέχρι τήν ἔξοδό του ἀπό τόν κόσμο. Τά οἰκονομικά συμφέροντα ἀφοῦ ἐκμεταλλευθοῦν τίς ἀνάγκες, τίς ἐπιθυμίες, τά ὄνειρα τῶν ἀνθρώπων, ὅταν ἐξαντληθεῖ καί ἐκλίψει πᾶσα ἐλπίς κέρδους τότε ἡ ζωή χάνει τήν ἀξία της καί ἀπορρίπτεται.

Πόλεμοι, διωγμοί, θανατώσεις, ἐκτελέσεις. Ὁ σεβασμός στήν ζωή ἔχει ἐξαφανισθεῖ στήν θέση του ἔχει τεθεῖ τό κέδρος ἡ ἀπληστία, ἡ πλεονεξία, τά ἀποθέματα.

* * * * *

Γ΄. Σταυρώνονται οἱ πανανθρώπινες ἀξίες ὡς ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἡ ἐλευθερία, ὁ σεβασμός στήν ζωή, τό δικαίωμα στήν μόρφωση, στήν παιδεία, στήν ἐργασία, στήν ἀξιοπρεπῆ διαβίωση. Ὅλα στραγγαλίζονται

Ἡ ἐποχή μας πού κόπτεται ὅτι σέβεται καί ὑπερασπίζεται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τά καταστρατηγεῖ ἐπενδύοντας αὐτή τήν ὑποκρισία της μέ τό δῆθεν ἐνδιαφέρον της ὅτι ὑπηρετεῖ τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐπαληθεύοντας τόν λόγο τοῦ Ἀθανάτου Κυρίου μας ὅτι

«Πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ» (Ἰωάννου ιστ΄ 2)

Δηλαδή : «ποιος σς θανατώσει θά νομίζει πώς τσι πηρετε τό Θεό»

Θά σᾶς σκοτώνουν εἶπε ὁ Κύριος καί θά πιστεύουν ὅτι προσφέρουν θυσία στό Θεό ὅτι ὑπηρετοῦν. Οὐσιαστικά μᾶς εἶπε ὅτι θά εἴμαστε τά θύματα πού θά θυσιάζουν στόν βωμό τῶν ψευδῶν αἱμοχαρῶν θεῶν τους.

* * * * *

Δ΄. Σταυρώνεται τό ἀνθρώπινο πρόσωπο

Ὁ κάθε ἄνθρωπος εἶναι μονοδικός καί ἀνεπανάληπτος. Ἡ ἀξία του ὀφείλεται πρῶτα στό ὅτι εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, δεύτερο ὅτι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ θυσιάσθηκε γι’ αὐτό καί τρίτο ὅτι εἶναι προορισμένο νά ἑνωθεῖ μέ τόν Θεό καί νά ζήσει αἰώνια.

Αὐτή ὅμως τήν θεία σφραγίδα οἱ ἔμποροι τῶν ἐθνῶν δέν τήν ὑπολογίζουν παρά μόνο τήν ἀκόρεστη ἐπιθυμία γιά ἐξουσία καί πλοῦτο.

Γι’ αὐτό δέν σέβονται ἔμβρυα, παιδιά, νέους, συζύγους, ἄνδρες-γυναῖκες, μητρότητα – πατρότητα, γέροντες, ἀσθενεῖς, ἀναπήρους. Μέ τήν χωρίς φραγμούς ἐπιστήμη καί μέ σύμμαχο τήν τεχνολογία καί τίς ἐπικοινωνιακές μεθόδους μετατρέπουν τό μαῦρο σέ ἄσπρο, τό κακό σέ καλό, τήν πονηρία σέ ἀγαθοσύνη καί ἐνῶ διαπράττουν ἐγκλήματα στα ἐργαστηριά τους μετά δέχονται καί νά τιμηθοῦν.

 

Ὅμως αὐτές τίς θυσίες θά διαδεχθεῖ ἡ τελική νίκη ἀπό Ἐκεῖνον πού :

«Ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ» (Ἀποκαλύψεως στ΄ 2)

πού εἶναι ἡ ζωή καί ἡ ἀνάσταση τῶν ἀνθρώπων.