logo


Ἕνωση μέ τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό

εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν αἰώνιον

(ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ-28 Ἀπριλίου 2016)

 

Τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ

 

Τήν Μεγάλη Πέμπτη ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός ἔφαγε τό τελευταῖο ἀποχαιρετιστήριο δεῖπνο μέ τούς δώδεκα Μαθητές Του σ’ ἕνα ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ κατά τήν διάρκεια τοῦ ὁποίου παρέδωσε τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας. Ἐτέλεσε τήν πρώτη θεία Λειτουργία καί μετέδωσε στούς δώδεκα Μαθητές Του τό Ἅγιο Σῶμα Του καί τό Τίμιο Αἷμα Του δίδοντας καί τήν ἐντολή «αὐτό πού κάνω τώρα νά τό κάνετε σέ ἀνάμνησή μου»[1].

Ὁ Κύριος εἶχε μιλήσει γιά τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καί ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο γιά τόν ἄνθρωπο νά φάγει τήν σάρκα Του καί νά πιεῖ τό Αἷμα Του, ὥστε νά ἑνωθεῖ μαζί Του καί νά ζήσει αἰώνια:

 «Κι ησος τούς επε: «Σς βεβαιώνω, ὅτι : ν δέν φτε τή σάρκα το Υο το νθρώπου καί δέν πιετε τό αμα του, δέν χετε μετοχή στή ζωή. Αὐτός πού τρώει τή σάρκα μου καί πίνει τό αμα μου χει ζωή παντοτινή, κι γώ θά τόν ναστήσω τήν σχατη μέρα. Γιατί σάρκα μου εναι ληθινή τροφή καί τό αμά μου ληθινό ποτό. Ἐκεῖνος πού τρώει τή σάρκα μου καί πίνει τό αμα μου εναι νωμένος μαζί μου. Κι γώ μ’ ατόν. Ὁ Πατέρας, πηγή τς ζως, μέ στειλε, κι γώ ζ ξαιτίας του. τσι, κι ατός πού τρώει μένα θά ζήσει ξαιτίας μου. Αὐτός εναι ρτος πού κατέβηκε πραγματικά πό τόν ορανό, κι χι τό μάννα πού φαγαν ο πατέρες σας κι μως πέθαναν· κενος πού τρώει ατόν τόν ρτο θά ζήσει γιά πάντα»[2].

Οἱ Πρωτόπλαστοι Ἀδάμ καί Εὔα πρό τῆς πτώσεώς τους ἀπό τήν ἀρχέγονη δικαιοσύνη μεταξύ τῶν ἄλλων εἶχαν κοσμηθεῖ ἀπό τόν Δημιουργό Θεό μέ τήν ἀναμαρτησία, ἔχοντας τήν δυνατότητα τηρώντας τήν ἐντολή νά προοδεύουν στήν ἁγιότητα, καί μέ αὐτήν, δυνατότητα νά μείνουν ἀθάνατοι.

Αὐτά τά θεῖα δῶρα χάθηκαν, ὅταν παρέβησαν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι στόν ἄνθρωπο ἐμφανίσθηκε ἡ ροπή πρός τήν ἁμαρτία καί ἡ φθορά τῆς ὑπάρξεώς Του ἀπό τίς ἀσθένειες καί τόν θάνατο.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός μέ τό Μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας δίνει τήν δυνατότητα στόν ἁμαρτωλό καί θνητό ἄνθρωπο νά ἑνωθεῖ μαζί Του τρώγοντας τό Σῶμα Του καί πίνοντας τό Αἷμα Του γιά νά ἀρθεῖ ἀπό τήν ἁμαρτία, νά ἁγιασθεῖ, νά ὑπερβεῖ τόν θάνατο καί νά ζήσει αἰώνια ἑνωμένος μαζί Του.

Ὅταν ὁ πιστός μεταλαμβάνει τῶν Ἀχράντων μυστηρίων ὁ ἱερέας πού τοῦ μεταδίδει τήν θεία Κοινωνία λέγει τά ἑξῆς λόγια «Μεταλαμβάνει ὁ δοῦλος ἤ ἡ δούλη τοῦ Θεοῦ ..........Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν (ἁγιασμός) καί εἰς ζωήν αἰώνιον (ἀθανασία) »

Αὐτά περιέχονται στά Κυριακά λόγια:

 «Κι ν τρωγαν, πρε ησος τό ψωμί καί φο επε εχαριστήρια προσευχή, τό κοψε κομμάτια καί τό δωσε στούς μαθητές Του λέγοντας: Λάβετε καί φάγετε· ατό εναι τό σμα μου. Ὕστερα πρε τό ποτήρι καί, φο επε εχαριστήρια προσευχή, τούς τό δωσε λέγοντας: Πιετε πό ατό λοι, γιατί ατό εναι τό αμα μου, πού πισφραγίζει τή νέα διαθήκη καί χύνεται γιά χάρη λων, γιά νά τούς συγχωρηθον ο μαρτίες»[3].

 

 [1] «Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» (Λουκᾶ κβ΄ 19).

[2] «Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ ζῶν πατὴρ κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα, καὶ ὁ τρώγων με κἀκεῖνος ζήσεται δι' ἐμέ.  οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς, οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον· ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰωάννου στ΄ 53-58)

[3] «Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου· καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (Ματθαίου κστ΄ 26-28)