Έναρξη ΙΕ΄ Λειτουργικού Συμποσίου στην Ιερά Μητρόπολή μας 22-9-2014

Ξε­κί­νη­σαν σήμερα 22 Σεπτεμ­βρί­ου οἱ ἐρ­γα­σί­ες τοῦ ΙΕ’ Πα­νελ­λη­νί­ου Λει­τουρ­γι­κοῦ Συμ­πο­σί­ου Στε­λε­χῶν Ἱε­ρῶν Μη­τρο­πό­λε­ων, τό ὁ­ποῖο δι­ορ­γα­νώ­νει ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος στήν Ἱερά Μητρόπολή μας στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρέα, μέ τή συμμετοχή 108 ἐκπροσώπων ἀπό 63 Ἱερές Μητροπόλεις. Γε­νι­κό θέ­μα τοῦ Συμπο­σί­ου, τό ὁ­ποῖο ἔ­χει θέ­σει ὑπό τήν αἰ­γί­δα του ὁ Μα­κα­ρι­ώ­τα­τος Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Ἀ­θη­νών καί Πά­σης Ἑλ­λά­δος κ. Ἱ­ε­ρώ­νυ­μος εἶναι:

«ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΟΥ ΝΥΧΘΗΜΕΡΟΥ»

Μετά τήν προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Και­σα­ρι­α­νῆς, Βύ­ρω­νος καί Ὑ­μητ­τοῦ κ. Δα­νι­ήλ, Προέ­δρου τῆς ‘Ορ­γα­νω­τι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς καί τόν χαιρετισμό τοῦ Μακαριωτάτου ἔλα­βε χώ­ρα ἡ πρώτη Συ­νε­δρί­α μέ προ­ε­δρεύ­ον­τα τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Νέας Σμύρνης  κ. Συμεών.

Ἡ πρώ­τη Εἰ­σή­γη­ση εἶχε Ὡς θέ­μα: «Οἱ καιροί τῆς προσευχῆς στήν Ἁγία Γραφή». Ὁ εἰση­γητής Αἰδεσιμολο-γιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἰωάννης Σκιαδαρέσης, Ἀναπληρωτής Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς  τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσσαλονίκης, ὁ ὁ­ποῖος πα­ρου­σί­α­σε πτυ­χές τοῦ θέ­μα­τoς, τό­νι­σε μεταξύ ἄλλων τά ἑξῆς: «Ἡ προσευχή, ὡς ἔκφραση πίστεως καί πλήρωμα ἀγαλλίασης, ἀποτελεῖ τὴν κεντρικότερη Βιβλική  διδαχή. (Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ἡ προσευχή εἶναι ἀντικείμενο ἀνάλυσης καί στοχασμοῦ).

Βιβλική εἶναι ἐπίσης ἡ διδαχή γιά τόν τρόπο, τόν τόπο καί «τούς καιρούς τῆς προσευχῆς», πού μᾶς ἐνδιαφέρουν ἐδῶ. Ἡ διδαχὴ αὐτὴ γίνεται ὄχι μὲσα ἀπὸ θεωρητικὲς προσεγγίσεις ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὴν προβολὴ ἑνὸς τρόπου ζωῆς τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἀναπνέει, ἔτσι καὶ θρησκεύει καὶ τοῦ ὁποίου ἡ κάθε στιγμὴ τοῦ χρόνου του καὶ ὅλο το εὖρος τῆς ζωῆς του ἀποτελεῖ προσπάθεια συνάντησής του μὲ τὸν Θεό  καὶ ἔνταξης του στὴν ἀγάπη του.

Ὅλοι «οἱ καιροί» τῆς Χριστιανικῆς λατρείας καὶ προσευχῆς, «οἱ καιροί» δηλαδὴ ποὺ ἡ  Κ.Διαθήκη γνωρίζει καὶ προβάλλει, βυθίζονται, ἄλλες περισσότερο καὶ ἄλλες λιγότερο, χωρὶς ὑπερβολή, στὴν Π.Διαθήκη.

Ἡ Κ. Διαθήκη, «στοὺς καιροὺς τῆς λατρείας καὶ προσευχῆς» τῆς Π.Διαθήκης, ξεχώρισε τὴν προσοχὴ της περισσότερο «στὸν καιρό» τῆς θείας Εὐχαριστίας. Στὴν θεία Εὐχαριστία ἐξασφαλίζουμε ἐγγύτητα ἢ μᾶλλον σταθερὴ ἕνωση μὲ τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Πνεῦμα».

Ο δεύτερος εἰσηγητής Ἐλλογιμώτατος κ. Γεώργιος Φίλιας,  Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀνέπτυξε τό θέμα : «Ο κολουθίες το νυχθημέρου κατά τούς τέσσερεις πρώτους αἰῶνες».  Ὁ ὁμιλητής ἀνέφερε ὅτι: «Ἡ παράδοση ὡρῶν καὶ καιρῶν προσευχῆς (δηλαδὴ ἡ παράδοση τῆς νυχθημέρου ἀκολουθίας) μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ μὲ βεβαιότητα ὡς μία κοινὴ παράδοση σύνολης τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας.Οἱ μαρτυρίες τῶν τεσσάρων πρώτων αἰώνων περὶ τῶν καιρῶν τῆς προσευχῆς, δηλαδὴ περὶ τῆς λειτουργικῆς προσευχῆς σὲ ὁρισμένες ὧρες, μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναφερθοῦμε σὲ μία ἐξέλιξη τοῦ λειτουργικοῦ κύκλου τοῦ νυχθημέρου.

Οἱ μαρτυρίες τῶν τεσσάρων πρώτων αἰώνων ἀποκαλύπτουν ὅτι ὑπῆρξε σταδιακὴ αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν νυχθήμερων προσευχῶν (ἀπὸ τρεῖς σὲ ἑπτά), ἐνῶ ἰσχύει ὅτι ὑπῆρξε λειτουργικὴ παράδοση τῆς κατ᾽ ἰδίαν προσευχῆς, ἡ ὁποία (παράδοση) κυριαρχοῦσε κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν διωγμῶν, μετὰ τὸ τέλος τῶν ὁποίων κατέστη ἡ συλλογικὴ λειτουργικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας, κυρίως μὲ τὴν ἐπίδραση τῆς λειτουργικῆς πράξεως τῶν πρώτων μοναστικῶν κοινοβίων. Ἔτσι, ἐπιβεβαιώνεται τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἀτομικὴ προσευχὴ ἐξελίχθηκε σὲ δημόσια λατρεία, κυρίως μὲ βάση τοὺς πυλῶνες τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ Ὄρθρου, τῶν δύο δηλαδὴ ἀρχαιοτέρων ἀκολουθιῶν τοῦ νυχθημέρου».

Ἡ τρίτη  Εἰ­σή­γη­ση εί­χε ὡς θέ­μα: «Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ: Ἱστορία καί Θεολογία». Ὁ Εἰσηγητής, Αἰδεσιμο-λογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Κωνσταντῖνος Καραϊσαρίδης, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δέν κατέστη δυνατόν νά παρευρίσκεται στίς ἐργασίες τοῦ Συμποσίου λόγῳ ἀσθενείας

Ἡ πρώτη συ­νε­δρια­κή ἡ­μέ­ρα ἔκλει­σε μέ γόνιμη συζήτηση στά ἀναπτυχθέντα θέματα. Στή συ­νέ­χεια πα­ρα­τέ­θη­κε ἀ­πό τήν φι­λο­ξε­νοῦ­σα Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Καισαριανῆς δεῖπνο πρός τι­μήν τῶν Εἰση­γη­τῶν καί Συ­νέ­δρων, καί οἱ ἐκ­πρό­σω­ποι τῶν Ἱε­ρῶν Μη­τρο­πό­λε­ων ἀνα­χώ­ρη­σαν γιά τούς τόπους διαμονῆς των.

Οἱ ἐργασίες τῆς πρώτης ἠμέρας καλύφθηκαν ζωντανά ἀπό τό Διαδικτυακό Ραδιόφωνο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί  ἀπό τό Διαδικτυακό κανάλι intv.gr.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Ημερολόγιο
Ιούλιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Αρχείο