Εκδήλωση για τον Νεομάρτυρα Αναστάσιο τον εκ Παραμυθίας στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βύρωνος 13-11-2016

Στόν Ἱερό Ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βύρωνος διοργανώθηκε τήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου καί ὥρα 19.00  μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἐκδήλωση γιά τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Νεομάρτυρος Ἀναστασίου τοῦ ἐκ Παραμυθίας (†18 Νοεμβρίου 1750), προστάτου τῆς νεολαίας τῆς Ἐνορίας.

Ἡ ἑορταστική ἐκδήλωση περιελάμβανε τά ἑξῆς:

Βυζαντινοὺς ὕμνους ἀπό χορό ἱεροψαλτῶν, ὑπὸ τὸν κ. Πουρνάρα Βασίλειο, λαμπαδάριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ὁμιλία ἀπὸ τὸν θεολόγο καθηγητή Μέσης Ἐκπαιδεύσεως κ. Τεγόπουλο Ἰσαὰκ μὲ Θέμα: « πίστη δοκιμαζομένη κα θριαμβεύουσα στήν στορικ πορεία τς κκλησίας. Ο νεομάρτυρες ς πρότυπα ζως».

Παρουσίαση ἀπό τίς νεανικές συντορφιές τοῦ Γυμνασίου καὶ τοῦ Λυκείου τῆς Ἐνορίας, σχετικοῦ προγράμματος ἀφιερωμένο στούς  Νεομάρτυρες.

Στήν ἐκδήλωση τά στελέχη τοῦ νεανικοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τιμήθηκαν γιά τὴν διακονία καί τήν προσφορά τους στήν Ἐνορία καθώς ἐπίσης τιμήθηκαν καί οἱ ἐπιτυχόντες νέοι καί νέες πού ἐπέτυχαν στίς Πανελλήνιες ἐξετάσεις 2016, εἴτε ἔλαβαν τίτλο σπουδῶν ἀπό τήν Τριτοβάθμια ἐκπαίδευση.

Στό τέλος τῆς ἐκδήλωσης ἀπονεμήθηκαν Βεβαιώσεις σέ ὅσους παρακολούθησαν ἐπιτυχῶς  τὰ μαθήματα τῆς Σχολῆς Ἁγιογραφίας κατὰ τὸ ἔτος 2015-2016 πού λειτουργεῖ στόν Ἱερό Ναό, ἔργα τῶν ὁποίων ἐξετέθησαν στόν ἰσόγειο χῶρο τοῦ πνευματικοῦ κέντρου.  

Τήν ἐκδήλωση εὐλόγησε καί τίμησε μέ τήν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας.

Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ ὅτι ὁ Ἅγιος Νεομάρτυρας Ἀναστάσιος μαρτύρησε τήν 18 Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 1750. Ἀναφέρουμε στήν συνέχεια μερικά στοιχεῖα ἀπό τήν ζωή του καί τό μαρτύριό του.

***

Καταγόταν ἀπό τήν Παραμυθία τῆς Ἠπείρου. Κάποια ἡμέρα πῆγε μέ τήν ἀδελφή του καί ἄλλους Χριστιανούς στούς ἀγρούς γιά νά θερίσουν. Τότε πέρασε ἀπό τήν περιοχή ἐκείνη ὁ γιός τοῦ ἡγεμόνα τοῦ τόπου, πού λεγόταν Μουσᾶς καί κινήθηκαν πονηρές σκέψεις καί μέ ἀκόλαστο ὀφθαλμό πρός τήν ὄμορφη ἀδελφή τοῦ Ἀναστασίου. Ὁ Ἀναστάσιος πρόλαβε νά εἰδοποιήσει τήν ἀδελφή του καί ἐκείνη ἔφυγε. Οἱ Ἀγαρηνοί διέβαλαν στόν πασᾶ τόν Ἀναστάσιο καί ἐκεῖνος διέταξε νά τοῦ φέρουν δέσμιο τόν εὐσεβῆ νέο, ὅπως καί ἔγινε. Ὁ πασᾶς προσπάθησε νά τόν φέρει στόν Ἰσλαμισμό μέ κολακεῖες καί ἄλλες δελεαστικές ὑποσχέσεις, ἐκεῖνος ὅμως εἶπε : «Χριστιανός ἐγεννήθην, Χριστιανός καί θά ἀποθάνω μέ τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ». Ὁ πασᾶς διέταξε στήν συνέχεια νά τόν δείρουν καί νά τόν κλείσουν στήν φυλακή. Ὁ πασᾶς στήν συνέχεια ἄκουσε τήν συμβουλή κάποιου καί ἀφοῦ τόν ἀποφυλάκισε τοῦ ἔταξε θυγατέρα νέα καί πλούσια καθώς καί πολλά δῶρα, ἵππους καί κοσμήματα. Ἐπιμένων στήν πίστη του ὁ νεαρός Ἀναστάσιος εἶπε ὅτι δέν εἶχε ἀνάγκη ὅλα τά προηγούμενα διότι εἶχε στούς οὐρανούς ἀγαθά καλλίτερα, τιμιώτερα καί ἀτελεύτητα. Αὐτό εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά τό κλείσουν καί πάλι στήν φυλακή.

Ὁ γιός τοῦ πασᾶ Μουσᾶς ἀπόρησε μέ τήν σταθερή πίστη τοῦ νέου καθώς καί τήν ἀποτροπή του γιά τά ὑλικά ἀγαθά καί τόν πλοῦτο, καί ἀποφάσισε νά πάει στήν φυλακή νά τόν ἐπισκεφθεῖ. Κατά τήν ἐπίσκεψή του ἐκεῖ εἶδε δύο ἀστραπομόρφους νέους πλησίον τοῦ Ἀναστασίου καί ὅταν τούς εἶδε ἔπεσε καί προσκύνησε. Στήν συνέχεια ρώτησε ἐάν καί οἱ Ἀγαρηνοί ἔχουν τέτοιους φύλακες καί πώς εἶναι δυνατόν οἱ χριστιανοί νά ἀδιαφοροῦν γιά τά πλούτη τοῦ κόσμου. Ὁ Ἀναστάσιος τοῦ ἀπάντησε ὅτι ὅλοι οἱ Χριστιανοί ἔχουν ἀπό ἕνα φύλακα Ἄγγελο καί ὅτι αὐτοί τήν πηγαίνουν στόν Παράδεισο, καθώς καί ὅτι ὁ πλοῦτος τῶν Χριστιανῶν εὑρίσκεται στόν οὐρανό. Ὁ Μουσᾶς τότε ἔπεσε στά πόδια του καί τόν παρακάλεσε νά τόν κάνει Χριστιανό.  Ὁ Ἀναστάσιος τοῦ εἶπε πώς ἐάν ὁ πατέρας του ὁ πασᾶς τό μάθαινε θά ἐξόντωνε πολλούς χριστιανούς καί τοῦ ἔμαθε νά κάνει τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καί τόν ἀπέλυσε ἐν εἰρήνῃ.

Ὁ πασᾶς βλέποντας τήν σθεναρή στάση τοῦ Ἀναστασίου διέταξε νά τό ἀποκεφαλίσουν ἐξω ἀπό τήν πόλη κοντά σέ ἕνα Μοναστήρι. Ἐπίσης ἔδωσε διαταγή νά μήν ἐνταφιαστεῖ ἐνῶ οἱ πιστοί παράλληλα ἔβλεπαν φῶς νά κατέρχεται στό λείψανό του. Μιά νύχτα σέ ὄνειρο φανερώθηκε στόν πασᾶ ὁ μάρτυς καί διέταξε τόν πασᾶ νά μεταφέρει τό λείψανό του στό Μοναστήρι, ὅπου οἱ Μοναχοί τό ἐνταφίασαν ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.

Ὁ γιός τοῦ πασᾶ μετά τά γενογότα αὐτά ἔγινε περίλυπος καί σκυθρωπός, καί ἄρχισε νά ἀποστρέφεται τά γήϊνα καί νά παρακαλεῖ νά ἀξιωθεῖ νά γίνει χριστιανός. Ὅταν στάλθηκ στούς γάμους τῆς ἀδελφῆς του σέ ἄλλη χώρα προσῆλθε στό Μοναστήρι καί προσκύνησε στόν Ἅγιο Ἀναστάσιο, πού τοῦ φανερώθηκε καί τόν διαβεβαίωσε γιά τό ποθούμενον. Ὁ γιός τοῦ πασᾶ Μουσᾶς μετά τόν γάμο τῆς ἀδελφῆς του ἐνῶ κοιμόταν τοῦ φανερώθηκε ἀστραπόμορφος νέος πού τοῦ εἶπε νά τόν ἀκολουθήσει. Αὐτό καί ἔγινε. Ἀνυπόδητος ἀκολούθησε τόν νέο πήγαν σέ μία βρύση πού καθόταν ἕνας ἀσκητής. Ὁ γιός τοῦ Μουσᾶ ἀκολούθησε τόν ἀσκητή στήν Πελοπόννησο καί ἔφτασαν σέ μία ἐκκλησία. Ἀποκαμωμένος ὁ γιός τοῦ πασᾶ μπῆκε στήν ἐκκλησία κατά προτροπή τοῦ ἀσκητοῦ καί προσκύνησε τήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, ὅπου ἄκουσε μία φωνή νά τοῦ δίνει θάρρος καί νά τό ἐνισχύει στήν ἀπόφασή του γιά τίς ἐπιλογές του. Στήν συνέχεια ἔφθασαν στήν Πάτρα καί μέ πλοῖο στήν Βενετία καί στούς ἐκεῖ χριστιανούς. Ἐκεῖ βαπτίσθηκε καί ἔλαβε τό ὄνομα Δημήτριος. Μετά ἀπό καιρό πῆγε στήν Κέρκυρα καί ἔγινε μοναχός λαβών τό ὄνομα Δανιήλ. Ἐπιθυμώντας νά μαρτυρήσει ἔφθασε στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου οἱ ἐκεῖ Ὀρθόδοξοι τόν ἀπέτρεψαν ἀπό τό μαρτύριο γιά τήν ἀποφυγή ἀντιποίνων.   Ὁ πόθος του γιά τό Μαρτύριο ὅμως τόν ἔστρεψε στήν περιοχή τῆς Σπάρτης, ὅπου καί παρέμεινε. Ἄλλες μαρτυρίες ἀναφέρουν ὅτι ἐπέστρεψε στήν Κέρκυρα καί ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἀφοῦ ἔκτισε ναό στήν Θεοτόκο, ὀνομαζόμενην Μυρτιάν μέχρι καί σήμερα,  ὅπου καί τό Μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου εὑρίσκεται.

Σημειώνουμε ὅτι ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ ἐκ Παραμυθίας τιμᾶται τήν 18 Νοεμβρίου.

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Ημερολόγιο
Απρίλιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Αρχείο