Ἑορτασμός γιά τήν μνήμη τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς στήν Ἱερά Μητρόπολη Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ 7-9-2014

Ἑορτάσθηκε μέ τήν ἐπιβαλλόμενη ἐκκλησιαστική τάξη καί σεμνότητα ἡ ἱερή μνήμη τῶν ἐθνοϊερομαρτύρων Ἱεραρχῶν α) Σμύρνης Χρυσοστόμου β) Μοσχονησίων Ἀμβροσίου γ) Κυδωνιῶν Γρηγορίου καί δ) Ἰκονίου Προκοπίου, ε)Ἐπισκόπου Ζήλων Εὐθυμίου καθώς ἐπίσης καί τῶν λοιπῶν Κληρικῶν καί Λαϊκῶν πού ὑπέστησαν βίαιο καί μαρτυρικό θάνατο κατά τήν Μικρασιατική Καταστροφή τήν Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (7 Σεπτεμβρίου 2014) σύμφωνα μέ τήν ὑπ’ ἀριθμόν 2556/5.7.1993 Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τό πρωΐ τελέσθηκε πάνδημη θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου-ἁγίας Φωτεινῆς Ὑμηττοῦ ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ στήν ὁποία ἀναγνώσθηκε ἡ ἐν συνεχείᾳ Ἐγκύκλιός του πρός τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως :

«ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 140ή»

Πρός

τό πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Εὐλογημένοι Χριστιανοί.

Τίς ἡμέρες αὐτές 92 ἔτη μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή (1922) ἡ Ἐκκλησία μας στρέφει τήν μνήμη της στό μαρτύριο τῶν Ἐθνοϊερομαρτύρων Μητροπολιτῶν α) Σμύρνης Χρυσοστόμου β) Μοσχονησίων Ἀμβροσίου γ) Κυδωνιῶν Γρηγορίου καί δ) Ἰκονίου Προκοπίου, ε)Ἐπισκόπου Ζήλων Εὐθυμίου καθώς ἐπίσης καί τῶν λοιπῶν Κληρικῶν καί Λαϊκῶν πού ὑπέστησαν βίαιο καί μαρτυρικό θάνατο στά φρικαλέα ἐκεῖνα γεγονότα τῶν διωγμῶν καί τῶν μαρτυρίων. 

Σέ αὐθεντικά κείμενα καταγράφεται ἡ συντελεσθεῖσα γενοκτονία:

α΄ Παραθέτουμε  ἀπόσπασμα ἀπό τήν Ἔκθεση τοῦ Μητροπολίτου Ἐφέσου, ὅπως ἐγράφη στήν γλῶσσα τῆς ἐποχῆς γιά τούς ἀπηνεῖς διωγμούς τοῦ Μικρασιατικοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τούς Νεοτούρκους.

«Τό Κεμαλικν κνημα, το ποου πρωτεργάται πρξαν τ μλλον φανατικ κα βρβαρα στοιχεα το Τουρκικο κρτους, εθς μα τ μφανσει ατο, κήρυξαν πην διωγμν κατ παντς Χριστιανικο, περβαλεν ες γριτητα τν π τς λσεως τς Κωνσταντινουπλεως Τουρκικν κατ τν Χριστιανν πολιτικν.

Κα τί μν πστησαν ν τ Κεμαλοκρατουμν Μικρ σίᾳ ο Χριστιανο, κτοπισθντες, ληστευθντες, τιμασθντες, σφαγντες ενε σχεδν γνωστ τος πσιν.

Ενε μως εστι γνωστα πακριβς τ κατ το κλρου διενεργηθντα.

Γνωρζομεν τι Μητροπολται κα Ἐπσκοποι ς κονου Προκπιος, Ζλων Εθμιος, Σεβαστεας Γερβσιος, Πατρων Μελτιος, οδουπλεως Κριλλος, πρην οδουπλεως Λεντιος, ο ρχιμανδρται Ματθας ρχιερατικός πτροπος ν Ναζλ, Χρυσστομος ρχιερατικός πτροπος ν Δενιζλ, Λεντιος ρχιερατικός πτροπος ν Μυλσσοις, ο ρχιδικονοι ωακεμ Γοναρης, Ξενοφν απτκης, ερς κλρος ν γνει τν παρχιν νων, λιουπλεως, Πισιδας, κονου, Καισαρεας, Νεοκαισαρεας, Χαλδεας, Τραπεζοντος, Κολωνας κα τν λοιπν Κεμαλοκρατουμνων παρχιν λλοι μν φονεθησαν, βασανισθντες γρως, λλοι δ πομακρυνθντες βιαως κ τν ποιμνων των πθανον ν τας φυλακας κα τ ξορίᾳ κα λλοι βασανζονται εστι ξριστοι ες τ βθη τς νατολς, στερομενοι περιθλψεως κα βοηθεας (βλέπε Περιοδικό «Χριστιανικόν μερολγιον 1925» ( Ἐν Ἀθήναις Τύποις Φοίνικος 1924 σελ. 107-122).

* * * * *

β΄ Παραθέτουμε ἐπίσης ἀπόσπασμα τῆς Ἀναφορᾶς τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη γιά τήν Μικρασιατική Καταστροφή καί τό μαρτυρικό θάνατο τοῦ ἐθνοϊερομάρτυρα Χρυσοστόμου Μητροπολίτου Σμύρνης:

«Αἱ πληροφορίαι αἱ συλλεγεῖσαι τήν ἑπομένην ἐκ διαφόρων πηγῶν ἐβεβαίουν πᾶσαι ὅτι κατεδόθη οὗτος εἰς τόν ὄχλον, ὅστις διαπομπεύσας καί καταβασανίσας αὐτόν, διεμέλισε τό σῶμα αὐτοῦ καί εἶτα περιέφερεν ἐν θριάμβῳ τήν ἀρχιερατικήν αὐτοῦ ράβδον ἀνά τάς Τουρκικάς συνοικίας, διαλαλών τήν «παραδειγματικήν τιμωρίαν κιαφίρ, προδοτικῶς πρός τούς Τούρκους πολιτευθέντος». Οὕτως ἐτελειώθη ἐν Κυρίῳ Ἀρχιερεύς, διανύσας τόν θεοφιλῆ αὐτοῦ βίον ἐν ἀρεταῖς καί ἁγιότητι, περιπαθῶς ἀγαπήσας τήν Ἐκκλησίαν, ἀγωνισθείς καλλινίκως ὑπέρ τοῦ Ἔθνους καί πρωτοστατήσας ἐν παντί ἔργῳ, τιμῶντι λειτουργόν πραγματικόν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

 Ἐγένετο, κατά τά περί αὐτοῦ προφητικῶς ὑπό τοῦ πνεύματος εἰρημένα, πιστός ἄχρι θανάτου καί ἐδόθη αὐτῷ ὁ στέφανος τῆς ζωῆς. Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, θρηνοῦσα ἐπί τῇ ἀπωλείᾳ διαπρεποῦς Αὐτῆς λειτουργοῦ, εἶναι, δέν ἀμφιβάλλω, ὑπερήφανος διά τό μακάριον αὐτοῦ τέλος, τό ἐπισφραγῖσαν βίον χριστιανοπρεπῆ, πλήρη ἐργασίας ἀκαμάτου καί μόχθων ὑπερανθρώπων. Ὁ μισθαποδότης τοῦ Κυρίου ἄς προσδεχθῇ αὐτόν εἰς τήν αἰωνίαν ἀνάπαυσιν!»

Ἵνα σχηματίσῃ ἡ Ὑμετέρα Θειοτάτη καί προσκυνητή μοι Παναγιότης ἀμυδράν ἰδέαν τῶν ἀφαντάστως τραγικῶν τούτων γεγονότων, ἀρκεῖ νά ἀναφέρω ὅτι λέμβοι πλήρεις γυναικοπαίδων ἐσύροντο διά σχοινίου δεδεμένου εἰς τόν λαιμόν τολμηρῶν ἀνδρῶν, οἵτινες κολυμβῶντες κατώρθωσαν νά περισώσωσι τό πολύτιμον φορτίον καί πολλοί ἐξ αὐτῶν εὗρον τόν θάνατον ἐκ τῆς κοπώσεως, πνιγέντες ἐν τῇ ἐκτελέσει τοῦ καθήκοντος. Ἄλλαι πάλι γυναῖκες μή δυνάμεναι ἐπί πλέον νά κολυμβῶσιν ἐρυμουλκοῦντο ὑπό τῶν ἐντός τῶν λέμβων, κρατούντων αὐτάς ἐκ τῆς κόμης».  (βλέπε Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν τ. 4, σσ.301-322, Ἀφιέρωμα στήν Μικρασιατική Καταστροφή, Κέντρο Μικρασιατικῶν Σπουδῶν, Ἀθήνα 1983).

* * * * *

Τά γεγονότα αὐτά ἔσυραν στό δρόμο τοῦ ξεριζωμοῦ καί τῆς προσφυγιᾶς ἑνάμισυ ἑκατομμύριο Μικρασιάτες. Μπροστά στίς θυσίες τους, στά μαρτύριά τους, στίς ταλαιπωρίες τους σήμερα στεκόμαστε μέ πολύ σεβασμό καί τιμή καί κλίνουμε εὐλαβικά τό γόνυ μας. 

Στούς Δήμους πού περιλαμβάνει ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἐγκαταστάθηκαν πρόσφυγες μετά τόν διωγμό τους ἀπό τίς πατρίδες τους, πού ἦλθαν ἐνδεεῖς ἀφοῦ ἔχασαν τήν περιουσία τους καί ὅλα τά ὑπάρχοντά τους καί κατέφυγαν στίς περιοχές αὐτές γιά νά στεγασθοῦν καί νά θεμελιώσουν μία νέα περίοδο ζωῆς.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ.»

 

Στίς περιοχές τῶν Δήμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατοίκησαν πρόσφυγες πού ἐγκαταστάθηκαν ἐδῶ μετά τήν Μικρασιατική Καταστροφή.

Οἱ γενιές πού κατάγονται ἀπό ἐκείνη τήν γενιά τῶν προσφύγων διατηροῦν ζωηρές στήν μνήμη τους τίς ἐμπειρίες ἀπό ἐκείνα τά γεγονότα.

Μετά τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας ἀναπέμφθηκε Εἰδική Δέηση πού ἐπισφραγίσθηκε ἀπό τήν Ἀκόλουθη Εὐχή:

«Δέσποτα Κύριε κα Θεέ μας, Πολυέλαιε κα Παντοδύναμε πού εσαι δυνατς κα γαθός ὅταν λεεῖς κα γεμάτος εσπλαχνία ὅταν στηρίζεις, παρηγορεῖς κα νορθώνεις τος πεσόντες. Συναχθήκαμε σήμερα λοι μεῖς πού ποτελοῦμε τν κλεκτ μερίδα κα κληρονομία Σου νθυμούμενοι τ οἰκτρά γεγονότα πού συνέβησαν στν Μικρασιατικ Καταστροφ τ 1922, ταν οἱ πατέρες μας βασανίσθηκαν, σφαγιάσθηκαν, διώχθηκαν, λεηλατήθηκαν. ξωριίσθηκαν, παγχονίσθηκαν, ὑβρίσθηκαν, τιμάσθηκαν, ταράχθηκαν, κάη καν, καταπνίγηκαν στν θάλασσα, θάφτηκαν ζωντανοί. Γέροντες ὑβρίσθηκαν πηνς, γυναῖκες βιάσθηκαν νηλες. Παιδι κακοποιήθηκαν κα αἰχμαλωτίσθηκαν νοικτιρμόνως. Ο Ναοί σου μιάνθηκαν. Ο Μονές Σου λεηλατήθηκαν. Τὰ σια καί τ ερά χλευάσθηκαν. Τ μαρτύρια τν γίων Σου κατασκφθηκαν. Οἱ πόλεις κα τ χωρι μοιαζαν σν ἀμπέλια τρυγημένα κα χωράφια μετ τν συγκομιδή τν καρπν τους. Τ νεκρ σώματα τν πιστν σου ἔγιναν τροφ στ γρια θηρία τς γς καί στ ρνεα το οὐρανοῦ. Τ αμα τους ἔβαψε λη τν γ τς Μικρασίας. Τ στᾶ τους σπάρθηκαν στς πεδιάδες, στ βουνὰ κα στ φαράγγια τς νατολς.

Δίκαιος εσαι Κύριε κα δίκαιες κα ληθινς οἱ ποφάσεις Σου, Σ πού νυψεῖς κα κατεβάζεις.

Σοῦ δεόμεθα, κα Σ παρακαλομε μεῖς οἱ μαρτωλο κα νάξιοι δοῦλοι Σο ν κούσεις κα ν δεχθες τν δέησή μας τν ἀχρείων κα ταπεινν. Σ Σένα ξομολογούμαστε συντριμμένοι, θρηνοῦντες γι τν ταλαιπωρία, γι τν ἐξουδένωση, γι τν ταπείνωση τν Πατέρων μας στν Μικρ σία, στν Πόντο, στν ωνία, στν Καππαδοκία, στν Θράκη. μεῖς γνωρίζουμε κα μολογοῦμε ὅτι ὅλα ατα συνέβηκαν κατά τίς νεξιχνίαστες κα ἀνεξερεύνητες ἀποφάσεις Σου. Κλαῖμε ὅπως ὁ Ἱερεμίας κα Πέτρος. Ἀλλά καί λπίζουμε ὅπως ὁ Δαβίδ κα Ζαχαρίας.

Σ μπιστευόμαστε. Σ μολογοῦμε Κύριο τῆς ζως μας. Ἀπό Σένα ντλοῦμε θάρρος κα Σύ μᾶς παρηγορες. Μ μς ἐγκαταλείψεις κα μ μς παραδώσεις σ σκληρος χθρούς. Μ ἀφαιρέσεις τ λεός Σου πό μᾶς.

νθυμούμαστε λα ατά κα Σ παρακαλομε τν συμπαθέστατο κα φιλανθρωπότατο Θε κα Πατέρα μας· ν λθουν στν ζω μας οἱ οἰκτιρμοί Σου. Σκέπασέ μας μ τν γαπή Σου. Κυβέρνησέ μας μέ τν πρόνοιά Σου. Στήριξέ μας μ τίς δωρεές Σου. Συντήρησέ μας μ τ λεός Σου γι ν ζομε μ πίστη καί ρετη, δοξάζοντες τ Πανάγιο νομά Σου, το Πατρς κα το Υοῦ κα το γίου Πνεύματος»

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Ημερολόγιο
Ιούλιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Αρχείο